Villkor Säljare


Uppdragets omfattning

18K Auktioner AB åtar sig att på nedan angivna villkor, såsom kommissionär på auktion, försälja inlämnat objekt för säljarens räkning.

 

Äganderätt

Säljaren går i god för att ha oinskränkt äganderätt och dispositionsrätt till inlämnat objekt och för att det i alla avseenden är fritt och obelånat. En säljare kan endast lämna in i eget namn. 18K Auktioner AB är juridiskt förpliktigat att registrera säljarens uppgifter. Vid inlämning via ombud ska den person som lämnar in objektet ha en skriftlig fullmakt från ägaren. 18K Auktioner AB är dock ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja objektet.

 

Auktionsform, utropspris och bevakningspris

Objektet kommer att auktioneras ut på 18kauktioner.se

Utropspriset baseras på en marknadsanpassad värdering av objektet och ska endast tjäna som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett objekt slutligen säljs kan väsentligen överstiga eller understiga utropspriset. Bevakningspris är det lägsta accepterade priset för säljaren. 18K Auktioner AB bestämmer vilket utropspris samt bevakningspris som ska sättas på objektet, i samråd med säljaren. I det fall bevakningspriset ej uppnås kan säljare skriftligen ansöka om omförsäljning av objektet, och om så inte sker ska objektet hämtas senast 8 dagar efter avslutad auktion, om parterna ej avtalat annat. 18K Auktioner AB förbehåller sig rätten till att neka omförsäljning

 

Förvaring och försäkringsansvar

I händelse av brand, inbrott eller annan utifrån kommande skada av ett objekt i 18K Auktioner AB´s förvar, hänvisas till villkoren i försäkringslagen d.v.s. säljarens egen hemförsäkring eller varuförsäkring ska täcka detta om säljarens försäkring omfattar säljarens objekt som är tillfälligt placerade hos tredje man. Om säljarens försäkring inte omfattar täckning av tredje man, är säljarens objekt försäkrat hos 18K Auktioner AB. Ersättningen utgör då högst den på auktionen angivna värderingen med avdrag för provision. Under förutsättning att varan vid tidpunkten för skadan har ett högre bud eller har uppnått ett högre klubbslag kommer man att ta hänsyn till detta vid beräkning av ersättningen.

 

Undersökning och registrering

I samband med registrering undersöks det inlämnade objektet närmare. 18K Auktioner AB har full och oinskränkt rätt att bestämma hur objekt skall beskrivas och förbehåller sig rätten att frånträda försäljningsuppdrag av objekt, utan ersättning till säljaren, om tveksamhet uppkommer angående objektets äkthet, skick, ursprung, äganderätt till objektet eller andra uppgifter som 18K Auktioner AB bedömer som väsentliga.

 

Foto och avbildning

Alla fotografier och avbildningar av inlämnade objekt är 18K Auktioner AB´s egendom och får utan särskild ersättning användas, även för ändamål som ej har samband med försäljningen.

 

 

Hanteringsavgift

Som säljare erlägger du en hanteringsavgift per objekt i samband med inlämning av objektet. I hanteringsavgiften ingår rekonditionering (om behov föreligger), fotografering, beskrivning och värdering samt exponering på 18kauktioner.se.

Hanteringsavgiften är 100 Sek inklusive moms. I de fall 18K Auktioner AB bedömer att behov föreligger, förbehåller sig 18K Auktioner AB rätten att inhämta certifikat/utlåtande från extern expertis. I dessa fall äger 18K Auktioner AB rätten att ta ut den faktiska kostnaden för detta av säljaren.

 

Försäljningsprovision på sålda objekt

Som säljare betalar du en försäljningsprovision om 12,5% av slutligt pris inklusive moms. Provisionen avräknas i samband med utbetalning för sålt objekt.

 

Utbetalning

Likviden för sålt objekt efter avdrag för försäljningsprovision utbetalas till av säljaren uppgivet konto senast 30 dagar efter avslutad auktion under förutsättning att det försålda objektet är betalt. 18K Auktioner AB har ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot köpare för att få denne att fullgöra betalning. Om köparen inte betalar för objektet har 18K Auktioner AB rätt att häva köpet och auktionera objektet på nytt.

 

Icke genomfört köp/Reklamation

Om köparen ej genomför köpet eller nyttjar den lagstadgade ångerrätten, annulleras köpet och 18K Auktioner AB har rätt att utan föregående varsel låta auktionen gå om i säljarens namn i ännu en period. I det fall 18K Auktioner AB bedömer att objektet ej kan omförsäljas och slutredovisning har skett, är säljaren skyldig att utan dröjsmål återbetala erhållen ersättning för objektet.

 

Avhämtning av gods

Objekt som har återropats, refuserats eller av annan anledning inte försålts ska avhämtas hos 18K Auktioner AB senast åtta (8) arbetsdagar efter avslutad auktion. Skulle objektet inte vara avhämtat inom tre (3) månader har 18K Auktioner AB rätt att sälja objekt i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkares rätt att sälja ej avhämtade objekt. 18K Auktioner AB äger rätt att innehålla osålt objekt såsom säkerhet för fordran som 18K Auktioner AB har gentemot säljaren, oberoende av hur denna fordran uppkommit. Underlåter säljaren att erlägga betalning för förfallen skuld hos 18K Auktioner AB, eller att hämta osålda objekt, äger 18K Auktioner AB rätt att omförsälja objekt för säljarens räkning. 18K Auktioner AB äger rätten att bestämma auktionsform, utropspris samt om objektet skall åsättas ett bevakningspris eller ej.

 

Frakt/retur

I de fall säljaren är förhindrad att avhämta objekt på plats kan 18K Auktioner AB ombesörja att objektet skickas på lämpligast vis. Kostnader för emballering och transport bekostas av säljaren.

 

Återkallelse av uppdrag

Säljare har med stöd av distans- och hemförsäljningslagen rätt att återkalla uppdraget inom två veckor från inlämnandet. Återkallelse av försäljningsuppdrag skall ske skriftligt. Erlagd hanteringsavgift återbetalas ej vid återkallande.

 

Budgivning och köp

Det är inte tillåtet att delta i budgivning av egna inlämnade objekt eller att manipulera budgivningen genom ombud.

 

Hantering av personuppgifter

Registrering av personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera tjänsten samt din användning av tjänsten, liksom för att förhindra missbruk av tjänsten, i enlighet med personuppgiftslagen.

 

Vilkorsändring

18K Auktioner AB äger rätt att ändra villkoren och/eller prislistan genom att meddela säljaren per e-post eller genom publicering av de nya villkoren på 18kauktioner.se. Säljaren kommer att vara bunden av de nya villkoren trettio (30) dagar efter ändringen.

 

Force majeur

Om 18K Auktioner AB gentemot köpare av objekt blir ansvarig för felaktigheter, har 18K Auktioner AB rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren. 18K Auktioner AB garanterar objektets äkthet, vilket säljaren i sin tur svarar för gentemot 18K Auktioner AB. 18K Auktioner AB ansvarar inte för förlust som åsamkas säljare eller köpare på grund av krigsliknande händelser, myndighetsåtgärd, strejk, blockad eller liknande händelse som 18K Auktioner AB ej kunnat råda över eller skäligen kunnat förutse. Eventuell tvist skall avgöras av allmän domstol, där Nacka tingsrätt är första instans.