Villkor köpare


Registrering

Kunden registrerar sig i tjänsten genom att fylla i registreringsformuläret. Kunden skall ange korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter samt hålla informationen uppdaterad.

Genom registreringen accepteras villkoren och kunden åtar sig att följa de instruktioner som ges avseende tjänsten. Om ett företag registreras som kund krävs att en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till villkoren också är kontaktperson. Tjänsten är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller av temporärt eller definitivt avstängda kunder.

Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda tjänsten genom att använda eget loginnamn eller e-postadress och lösenord. Kunden skall på bästa sätt tillse att lösenordet hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes loginnamn eller e-postadress samt lösenord. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats.

 

Hantering av personuppgifter

Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera tjänsten samt din användning av tjänsten, liksom för att förhindra missbruk av tjänsten.

Dessutom kan kundens personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till kunden, t.ex. avseende förändring av avgifter eller uppdatering av prislista eller villkor.

Genom att acceptera villkoren samtycker kunden till att 18K Auktioner AB får använda dennes personuppgifter för ovanstående ändamål samt för att ta kontakt och lämna information till kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev, mm., som är relevanta för kundens användning av tjänsten. Om kunden inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan denne tacka nej genom att skriftligen informera oss.

Kunden har rätt att enligt personuppgiftslagen återkalla sitt samtycke till behandlingen av dennes personuppgifter. Kunden har dessutom enligt lag rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till 18K Auktioner AB, få besked om vilka personuppgifter om denne som 18K Auktioner AB har registrerade. Kunden har också rätt att enligt lag begära rättelse i fråga om personuppgifter som 18K Auktioner AB behandlar om denne.

 

Objektsbeskrivning/Utropspriser

Objektsbeskrivningens angivna utropspriser baseras på en marknadsanpassad värdering av objekten inför auktionen och skall endast tjäna som vägledning för kunden. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Uppgifter i objektsbeskrivningen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter. Eventuella ändringar eller tillägg anges i objektsbeskrivningen. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig för varans värde förbehåller sig 18K Auktioner AB rätten att ta bort varan från tjänsten samt eventuellt återföra med ny objektsbeskrivning.

 

Budgivning och Köp

Objekt som erbjuds till försäljning säljs och betalas i svenska kronor (SEK).

Den som önskar delta i budgivning äger rätt att deltaga om denne uppfyller villkoren.

Att delta i budgivning av egna inlämnade föremål är ej tillåtet. Det är inte tillåtet att manipulera budgivning genom ombud eller på annat sätt.

Budgivare har rätt att lägga bud som minst motsvarar den summa som angivits i auktionen (“Startpris”), eller lägga ett bud som motsvarar det högsta belopp som budgivaren är villig att betala för föremålet (“Maxbud”). När en budgivare använder sig av möjligheten att lägga ett Maxbud, kommer tjänsten automatiskt att starta en (“Budbetjänt”) som bjuder, så förmånligt som möjligt, för budgivarens räkning upp till Maxbudet. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna Maxbudet. Om en auktion slutar med två lika höga bud är det först inkommna budet till tjänsten som vinner. Om en budgivare lägger ett bud som är lägre än bevakningspris kommer tjänsten automatiskt att starta budbetjänten, som kommer att bjuda upp till bevakningsspriset eller till Maxbudet, vilket som kommer först. Ett bud är vinnande om det är lika med eller överstiger bevakningspriset. Bevakningspriset är en överenskommelse mellan 18K Auktioner AB och säljaren och publiceras ej på tjänsten. Samtliga bud är bindande för budgivaren. Ett bindande avtal etableras mellan 18K Auktioner AB och den budgivare som efter det att auktionen avslutats har lagt det vinnande budet. Tillämpliga villkor för köpet framgår av dessa villkor.

 

Avgifter/Fakturering/Betalning

Vid köp via 18kauktioner.se tillkommer ingen inropsprovision.  Betalning skall ske inom sju (7) dagar efter vinnande bud. Kvitto erhålls efter fullgjord betalning. Om betalning inte erlagts inom sju (7) dagar äger 18K Auktioner AB rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta samt en påminnelseavgift alternativt häva köpet och erhålla ersättning för skada. 18K Auktioner AB har rätt att sälja om objektet för köparens räkning utan underrättelse därom till köparen, till det utrops- och bevakningspris som 18K Auktioner AB finner lämpligt. Vid omförsäljning äger 18K Auktioner AB rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av objektet. Om försäljningspriset inte förslår till att täcka 18K Auktioner AB´s fordringar och kostnaden för omförsäljning skall köparen erlägga mellanskillnaden.

 

Meddelanden

Meddelanden från 18K Auktioner AB till kunden återfinns på 18kauktioner.se och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på tjänsten. Meddelanden från kunden till 18K Auktioner AB skall sändas till support@18kauktioner.se. Meddelanden på 18kauktioner.se anses ha lämnats till kunden så snart meddelandena gjorts tillgängliga. Meddelanden som sänts per e-post eller fax anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter sändning.

Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

 

Avhämtning/Transport

I de fall köparen är förhindrad att avhämta objekt på anvisad plats kan 18K Auktioner AB ombesörja att objektet skickas på lämpligast vis. Kostnader för emballering och transport bekostas av köparen. Hämtning av köpta objekt kan ske först efter fullgjord betalning dock senast sju (7) dagar efter avslutad auktion. För föremål som inte avhämtats inom föreskriven tid debiteras en förvarings- och hanteringsavgift enl. gällande prislista som återfinns på 18kauktioner.se.

 

Ansvar för fel

Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det ankommer på kunden att innan auktionen ta del av objektsbeskrivning och där tillhörande bilder för att bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Uppgift i objektsbeskrivning avseende ett föremåls upphovsman, äkthet, ålder, teknik eller skick är vägledande för kunden vid dennes undersökning av föremålen. Är väsentlig uppgift i objektsbeskrivningen direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Säljaren samt 18K Auktioner AB ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, skador och defekter, för funktionen hos ur och urverk, mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål. Säljaren äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som säljaren har att svara för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamationen framställts äger köparen rätt att häva köpet och mot återlämnande av föremålet återfå erlagd köpeskilling. Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet, dock senast inom två (2) månader efter det att felet upptäcktes.

Säljarens ansvar gentemot köparen för fel är begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset. Säljaren eller 18K Auktioner AB ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som köparen kan drabbas av annat än vad som framgår av tvingande konsumentköprättsliga regler.

18K Auktioner AB, säljare, närstående bolag, ombud och anställda, garanterar inte löpande, obruten eller säker tillgång till våra tjänster. Tjänsten kan störas av många faktorer utanför 18K Auktioner AB´s kontroll. Tjänsten tillhandahålls utan garanti och i den mån lagen tillåter friskriver sig 18K Auktioner AB från alla garantier eller andra förpliktelser, både lagliga och övriga, inklusive, men inte begränsat till, förpliktelser avseende skicklighet och fackmannamässighet eller krav avseende prestation på viss tid.

 

Avtalstid

Dessa villkor träder i kraft när kunden har registrerat sig på tjänsten och gäller tills vidare. En kund som har avstängts från tjänsten till följd av brott mot villkoren har inte rätt att återregistrera sig eller använda tjänsten via en annan kunds inloggning. 18K Auktioner AB äger rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla tjänsten.

 

Ändringar

18K Auktioner AB äger rätt att ändra villkoren och/eller prislistan genom att meddela köparen via e-post eller genom publicering av de ändrade villkoren på 18kauktioner.se. Köparen kommer att vara bunden av de nya villkoren 30 dagar efter ändringen. Vidare har 18K Auktioner AB rätt att ändra i prislistan efter att ha lämnat meddelande om detta. Sådana avgiftsändringar börjar gälla trettio (30) dagar efter det att meddelandet publicerats eller vid senare angivet datum.

 

Force Majeur

18K Auktioner AB ansvarar inte för förlust som åsamkas säljare eller köpare på grund av krigsliknande händelser, myndighetsåtgärd, strejk, blockad eller liknande händelse som 18K Auktioner AB ej kunnat råda över eller skäligen kunnat förutse. Eventuell tvist skall avgöras av allmän domstol, där Nacka Tingsrätt är första instans.